The Queen Skirt

One of my guilty pleasures is royal fashion. I love looking at the gala dresses after a big event or looking at the everyday wear, trying to up my fashion sense. Of course what we do associate most with royals is just the gala dresses, but they are quite hard to work into the everyday wardrobe of a commoner. The way this guilty pleasure takes form is mainly reading blogs about royal fashion, but I do also have a book on the subject “Royal Style” by Ebba von Sydow. In it there’s a picture of Queen Margrethe of Denmark, wearing a lovely yellow dress. I have tried to find this picture online, but with no success, so here’s a photograph of a book:

Ett av mina skämskuddenöjen är kungligt mode. Jag älskar att titta på galaklänningarna efter någon stor händelse eller bara studera deras vardagskläder för att piffa till min egen stil. Visst är det så att galaklänningarna är det vi associerar mest med kungligheterna, men det är rätt svårt att få in dem i en undersåtes garderob. När jag tar fram denna skämskudde läser jag oftast bloggar om just kungligt mode, men jag har faktiskt också i mina ägor ”Kungligt snygg” av Ebba von Sydow. I den boken finns en bild på drottning Margrethe av Danmark, då hon bär en underbar gul klänning. Jag har försökt att hitta den på nätet, men utan framgång. Här är ett fotografi av en bok:

 Queen margrethe of Denmark

 

I really like this dress, it’s cheerful and fun and Margrethe shows us that colour is not just for young people. That said, I’m not sure I could pull off a yellow dress, but it’s a fun dress.

Jag gillar denna klänning, den är glad och rolig och Margrethe visar oss att färg är inte bara för unga människor. Med det sagt, så är jag inte säker på att en gul klänning skulle passa mig, men det är fortfarande en rolig klänning.

Floral skirt

This fabric captured my interest when it first was released. While the only common denominator with Margrethe’s dress is the flowers I still made a connection in my head. Since the fabric is viscose, which I don’t like working with, I was a bit reluctant to buy it, but when I found a piece in the remnant bin I couldn’t resist. The fabric has been in my stash for quite some time and The Monthly Stitch’s flower power theme was just the push I needed to actually do something with this fabric.

Jag gillade detta tyg direkt när det släpptes. Även om den enda gemensamma nämnaren med Margrethes klänning är blommorna, gjorde jag ändå en koppling mellan dessa i mitt huvud. Eftersom tyget är viskos, ett tyg jag inte gillar, så var jag inte jättesugen på att köpa det, men när jag hittade en bit i stuvlådan så kunde jag inte motstå det. Tyget har legat i mitt förråd rätt länge och blom-temat hos The Monthly Stitch var precis den spark i rumpan jag behövde för att äntligen göra något med detta tyg.

Floral skirt

Many garments have circulated in my mind. A blouse, a dress (although, there was never enough fabric for a dress), a skirt of varying complicacy. In the end I went the easiest of all routes and did a dirndl skirt. I used the Coco Skirt pattern from Jenny Hellström’s Sy! Från Hood till skjortklänning, because I saw no point in “drafting” my own dirndl pattern when I had one at home, someone else had already figured out the proportions, even if I shortened the skirt a bit.

Många olika idéer har funnits. En blus, en klänning (fast, det fanns inte tillräcklig med tyg), kjolar av varierande komplexitet. Till sist tog jag den allra lättaste vägen och gjorde en dirndl-kjol.  Jag använde Coco-mönstret ur Jenny Hellströms Sy! Från hood till skjortklänning, eftersom jag inte såg någon som helst poäng i att rita ett eget mönster, när jag redan hade ett. Någon annan hade redan listat ut rätt proportioner, även om jag kortade kjolen något.

Floral skirt

By the end of working with this skirt my 3-year old came up and admired the fabric. By then all I had was my skirt and scraps. She said she really liked it and luckily the store still had this print in stock, in jersey. I picked some up and she requested a skirt, so I made her a circle skirt. There’s still some left so I can make her a top as well. I guess I’ll be matching my daughter. Good thing she is totally awesome.

Mot slutet av arbetet kom min tre-åring fram och beundrade tyget. Då fanns det min kjol och i övrigt rester. Hon sade att hon gillade tyget och som tur var fanns detta tryck fortfarande på Stoff och Stil, fast i jersey. Jag köpte lite och hon beställde en kjol, jag sydde en enkel cirkelkjol. Jag har tyg kvar så jag kan sy en topp av något slag. Jag antar att jag kommer att matcha min dotter. Tur att hon är en häftig unge.

 The blouse is another handmade creation that I’ll talk more about soon. The skirt/blouse outfit was my contribution for April’s Flower Power theme on The Monthly Stitch.

Blusen är också hemmasydd och jag kommer att berätta mer om den framöver. Denna klädsel var mitt bidrag till aprils blomtema hos The Monthly Stitch.

Wardrobe Thoughts

Last week I had a day off as the kids’ daycare was closed. I spent the morning cleaning my closet. As the work week progress I get more and more lazy about putting my clothes back in place (if they don’t get sent to the laundry bin) and they end up scattered on the floor or flung on one of the shelves. So my project was to put everything back in its place; fold, hang and keep order.

Förra veckan hade jag en ledig dag när barnens förskola var stängd. På förmiddagen städade jag i min garderob. Allt eftersom arbetsveckan fortlöper så blir jag mer och mer lat i att lägga tillbaks kläder i garderoben (om de inte ska till tvätten) och det slutar med att de ligger slängda på golvet eller på någon hylla. Mitt projekt var att lägga tillbaks allt på sin plats; vika, hänga och hålla ordning.

My primary goal this time was not to remove anything. A few garments and a pair of shoes were packed for donation, but it was not the goal. Instead, the goal was to get order. Which I did, in one way. I completed my task and took a few steps back to look at my new all in its place wardrobe. And I felt suffocated.

Mitt främsta mål var inte att ta bort något. Några plagg och ett par skor packades för donation, men det var inte ett mål. Målet var att få ordning. Jag fick ordning, när jag var klar tog jag några steg bakåt och tittade in i min garderob där allt låg på sin plats. Och det kändes kvävande.

This sight felt choking

This sight felt choking

The amount of clothes looking back at me was chocking. So much clothes and still nothing to wear. I need to do something. I’ve been tipped on the Konmari method, only keeping what I love; I’ve pondered putting away seasonal clothing so I’m not faced with them daily. What stops me is fear. I’m afraid my wardrobe would be empty and that I would truly have “nothing to wear” despite the fact that I’m currently only wearing like 30% of my clothes on a regular basis.

Det var så mycket kläder som tittade tillbaks på mig. Så mycket kläder och ändå har jag aldrig något att ha på mig. Jag måste göra något. Konmari-metoden har föreslagits, att bara behålla det jag älskar; jag har funderat på att lägga undan säsongskläder så att jag slipper titta på dem dagligen. Det som hindrar mig är rädsla. Jag oroar mig att garderoben ska eka tom och att jag faktiskt inte skulle ha något att ha på mig, trots att jag nu bara använder cirka 30% av kläderna regelbundet.

Also, May is rolling around and with it comes Me-Made-May, one of the biggest sewing highlights of the year. I’ve been going back and forth on whether or not I should join, I do think it would be a good way to get my handmade clothes back in rotation, but I dread the documentation. I know that documentation isn’t mandatory, but if I’m going to participate I would want to document to see how my clothes look on me.

Dessutom är maj runt hörnet och med det Me-Made-May, en stor högtid i sömnadsvärlden. Jag har velat fram och tillbaka om jag ska vara med eller inte, det kunde nog vara ett bra sätt att få inte mina handsydda kläder i rotation igen, men jag orkar inte dokumentera. Även om just dokumentation är valfritt så vill jag göra det om jag deltar, jag vill se hur mina kläder ser ut på mig.

In the end I decided to combine these two and join Me-Made-May. I need a wardrobe evaluation and I need to know how my handmade wardrobe holds up. So here goes:

I, Helena of eitchy.wordpress.com, @eitchy (Instagram) sign up as a participant of Me-Made-May ’16. I endeavor to wear one piece of handmade clothing for 25 days of May.

 Till slut så valde jag att kombinera dessa två saker och jag deltar i Me-Made-May. Jag behöver en garderobsutvärdering och jag behöver veta hur mina handsydda garderob står sig.

 Jag, Helena från eitchy.wordpress.com, @eitchy (Instagram), anmäler mig som deltagare i Me-Made-May ’16. Jag ska bära ett handsytt plagg minst 25 dagar i maj.

This is a step back from previous pledges, but I have gotten rid of plenty of handmade clothing since then. Like I said, my goal is to get a new rotation going. I hope I can do a wardrobe purge during May as well. Hopefully I can figure out a way to get decent self-timer photos with my mobile, it will probably be the easiest to follow my progress on Instagram (@eitchy). I’ll also be posting to the Flickr group since I like the discussions over there and do some sort of round up here, maybe weekly or in the end of the month. I don’t want to overdo it for myself.

Mitt löfte är mindre än de jag tidigare gjort, men jag har gjort mig av med en hel del handsydda plagg under tiden. Som sagt, mitt mål är att få in plaggen i bruk igen. Jag hoppas kunna göra en rensning under maj också. Förhoppningsvis kan jag hitta på ett sätt att ta bra självutlösarbilder med mobilen, i så fall är det lättast att följa mig på Instagram (@eitchy). Jag kommer också lägga upp bilder på Flickr, mest för att jag gillar diskussionerna i gruppen och göra någon sorts sammanfattning här, kanske veckovis eller i slutet av månaden. Jag vill inte lova för mycket.

 

Are you joining?

Är du med?

Plan: Summer 2016

Believe it or not, summer is approaching with each passing day. Every day we get by, we are one day closer to beach visits, warm days, vacations… a girl can dream can’t she? No matter how much summer feeling you get when looking out the window, it is out there hiding somewhere and in sewing planning, it is now time to start sewing for summer. Here’s what I’m planning to make this summer.

Även om en inte kan tro det så kommer sommaren närmre för varje dag som går. Varje dag är vi en dag närmre strandhäng, varma dagar, semester…vilka dagdrömmar jag har. Oavsett hur mycket, eller lite, sommarkänsla en får när en tittar ut genom fönstret, så gömmer den sig någonstans därute och i sömnadsplanering är det nu dags att börja sy för den. Här är vad jag planerar att sy i sommar.

The plan is made to complement my spring garments. For spring I made many skirts so now I will focus on other garments to wear with my new skirts. Two tops, two dresses, a pair of shorts and, if I’m up for the challenge, I will finish with some swimwear. That, combined with my spring garments, should keep me well dressed during the warmer months.

Planen ska komplettera mina vårkläder. Till våren gjorde jag många kjolar, så nu fokuserar jag på andra plagg att bära till mina nya kjolar. Två toppar, två klänningar, ett par shorts och, om jag är modig nog, lite badkläder. I kombination med vårplaggen kommer jag nog känna mig välklädd under de varmare månaderna.

Helena 2016 Sommarplan

I’ve had this amazing city print stretch poplin in my stash for a few years and it’s time to cut it up and put it back together. The plan is to turn it into a Belladone (Deer and Doe), omitting the top overlap. This will require some alteration of the back bodice, as it is not as wide enough in the shoulder, but I figure that will be an easy alteration.

Jag älskar detta stretchpoplin med stadstryck och det har legat i mitt förråd i några år. Det är dags att klippa itu det och sy ihop det. Min idé är att sy en Belladone (Deer and Doe), men jag tänker ta bort den övre delen av överlappet. För att göra detta måste jag ändra det bakre livet lite, eftersom det inte är brett nog i axeln, men det är nog inga större problem.

Continuing through Deer and Doe’s pattern collection I will make myself a shirt dress using the Bruyère pattern. The truth is I want to make it as a shirt for my autumn sewing (but let’s not think about that now), so the dress will be a wearable muslin. It will be sleeveless and I’m still pondering if I should use a straight hem or mimic the shirt hem when I elongate it. Decisions, decisions…

För att fortsätta genom Deer and Does mönsterkollektion ska jag sy mig en skjortklänning med Bruyère-mönstret. För att vara ärlig så är tanken att ha skjortan i höstplanen (men nu slutar vi tänka på höst), så klänningen blir ett provplagg. Ärmlös och jag funderar fortfarande på om jag ska använda en rak fåll eller härma skjortans fåll när jag förlänger den. Åh, alla dessa beslut!

As for tops, I’m making two. One woven and one knit. The woven (Kwik Sew 3620), which I’ve already begun sewing, is a simple blouse in striped white seersucker with a shawl collar (new technique!). The knit is a striped version of Deer and Doe’s Plantain. The alternative name of this plan is “A Deer and Doe summer”. I haven’t decided on sleeve length yet, but no hurry.

De två topparna är en i vävt tyg och en i trikå. Den vävda (Kwik Sew 3620), som jag redan har påbörjat, är en enkel blus i randig vit seersucker med sjalkrage (ny teknik!). Trikåtoppen är en randig version av Deer and Doe’s Plantain. Sommarplanens alternativa namn är ”En sommar med Deer and Doe”. Jag har inte bestämt hur långa ärmarna ska vara, men det är ingen brådska.

So I will not just wear skirts this summer, I’ve added a pair of shorts. These are from Burda 02-2013 and seem to be very popular and quite easy to sew. I will happily admit that I’ve bought twice the fabric requirement if fitting goes awfully wrong the first time.

För att inte bara ha kjolar hela sommaren har jag lagt till ett par shorts. Dessa är från Burda 02-2013 och verkar vara populär och enkla att sy. Jag kan glatt erkänna att jag har köpt två gånger tygåtgången om anpassningen av mönstret går helt fel första gången.

Then there’s that brown floral fabric. It’s swimsuit lycra. It scares me. I already know that this will be saved for last, but I’m hoping I can put something decent together. I have Burda’s Alison swimsuit pattern, so perhaps I’ll match the two. We’ll see, it would be a great achievement if I could make a swimsuit.

Sen har vi det där bruna, blommiga tyget. Baddräktstyg. Det skrämmer mig. Jag kan redan nu saga att det kommer att sparas till sist, men jag hoppas att vad jag än gör med det så blir det något hyfsat bra. Jag har mönstret till Burdastyles Alison, så det kanske blir en matchning av de två. Vi får se, det vore en stor bedrift om jag lyckades sy badkläder.

There you have it, what I will be up to in the upcoming months and what I will be wearing in the summer.

Här har vi vad jag ska pyssla med i de kommande månaderna och vad jag ska bära i sommar.

2016 Spring Plan Completed

Spring has sprung! Or has it? My spring plan is now complete and I find that I can hardly wear any of the pieces. Apparently in my mind spring is warm; bare legs and light jackets. Are you surprised when I say it’s not? I have learnt my lesson for next year, spring is not warm, spring is not bare legs and light jackets.

Våren är här! Eller är den? Min vårplan är nu komplett och jag inser att jag inte än kan bära något av plaggen. I mitt sinne är våren uppenbarligen varm med bara ben och tunna jackor. Det är inte så överraskande när jag säger att så är icke fallet. Jag har lärt mig en läxa till nästa års plan: våren är inte varm, våren är inte bara ben och tunna jackor.

Helena 2016 vårplan

The plan

Although I’m still awaiting my warmer spring, my spring plan is completed. The plan I presented back in January had four pieces, the finished plan has five pieces and I never did sew that Taffy. What can I say, bias cut scares me. Viscose also scares me with its perpetual shifting, so combining those two was a mountain far too high for me to climb. But I still have five other pieces to mix and match for a springtime look.

Även om jag fortfarande väntar på min varma vår så är min vårplan klar. Planen som jag presenterade i januari hade fyra plagg, den färdiga planen har fem och jag sydde visst aldrig Taffy. Jag kan inte säga mer än att skrådden skrämmer mig. Viskos skrämmer också mig med sitt eviga glidande, en kombination av de två blev ett för högt hinder att ta mig över. Men jag har fortfarande fem plagg att mixa för en vårlook.

White Tiger Jacket: This jacket has still to see the light of day, but I’m counting the days (or the temperature) until I can wear it. I hope the jacket won’t feel like too much when I do wear it since I’m very proud of it.

Vit tigerjacka: Denna jacka har inte burits men jag räknar dagarna och graderna tills jag kan ha den. Jag hoppas att jag inte kommer att känna att jackan är ”för mycket” när jag väl bär den eftersom jag är stolt över den.

Aqua Skirt: I haven’t worn this skirt either, but I’m thinking it could work with tights as well as bare legs. It’s flattering and practical and my guess is that it will see high rotation. Somehow, if I can’t wear a garment hot off the sewing machine it falls back into needing a special moment to be worn. I never know what I’m waiting for.
Aquakjol: Jag har inte burit denna kjol heller, men den borde funka med strumpbyxor lika bra som med bara ben. Den är smickrande och praktiskt och jag gissar att den kommer att bäras mycket. På nåt sätt, om jag inte bär ett plagg direkt när det är nytt faller det in i att behöva ett speciellt tillfälle. Jag vet aldrig vad jag väntar på.

Tiramisu top: I like that I sewed a casual knit top, but with all my fitting issues it doesn’t look as I imagined it. I love the fabric I used, so I hope I will feel comfortable in it when I wear it.
Tiramisu-topp: Jag gillar att jag fick med ett lite ledigare trikåplagg, men med alla bekymmer jag hade så ser den inte riktigt ut som jag tänkte mig. Jag älskar tyget, så jag hoppas att jag känner mig bekväm i den när jag bär den.

Olga Skirt: Love, love, love! This has been worn and I love the fabric and lines of the skirt. This will be worn until it rips in pieces and that will be a very sad day.
Olga-kjol: Kärlek! Denna har burits många gånger och jag älskar tyget och linjerna i kjolen. Denna kommer jag nog att bära tills den faller i bitar, vilket kommer att bli sorgligt.

90s Blouse: I have come to the realization that I am not a bold print person. I prefer solids and texture and if I have prints they must be small scale. Like this blouse. I wanted a casual blouse and this one fits the bill. It is still a bit stiff, but I’m hoping it will get softer and smoother with wear and wash.
90-talsblus: Jag har insett att jag är inte en person för stora, starka mönster. Jag föredrar enfärgat och om jag ska ha mönstrat ska det vara småmönstrat. Som denna blus. Jag ville ha en ledig blus, vilket denna passar in på. Den är lite stel, men jag hoppas att den mjukar upp lite när jag bär och tvättar den.

photo-collage-maker_ibsncv.png.png

The garments

In addition to these planned garments I have also done some non-planned sewing. In February The Monthly Stitch’s theme was UFO Showdown so I took the opportunity to finish two skirts lingering around (Leaf skirt, Jade Skirt). A skirt is also what I’ll be sewing for half of April’s theme of Flower Power. Needless to say, when I’m planning my summer sewing I will not sew skirts. The idea is to continue building so my summer pieces can be worn with these spring pieces. (and dresses. Summer needs dresses).

Förutom dessa planerade plagg har jag också sytt lite oplanerat. I februari var temat i The Monthly Stitch UFO (ofärdiga plagg) so jag tog tillfället i akt att färdigställa två kjolar som låg här (Bladkjolen, Jade-kjol). Jag kommer också att sy en kjol till hälften av aprils tema Flower Power. När jag planerar min sommarsömnad kommer jag inte ha med kjolar. Tanken är att fortsätta bygga så att sommarplaggen kan bäras med dessa vårplagg. (och klänningar. Sommar betyder klänningar).

I’m pleased with my new additions and the fact that they mix and match, so all I need now is warmer weather!

Jag är nöjd med mina nya tillskott och faktumet att de matchar så bra, nu behöver jag bara varmare väder!

Creation: Olga in Denim

Olga skirt

Meet Olga, my new best friend! After all the work that was my Tiramisu-top, I went back to what I love. Crisp fabric, interesting style lines, woven fabric.

Här är Olga, min nya kompis! Efter allt arbete jag lade ner på min Tiramisu-topp återgick jag till vad jag älskar. Lätthanterat tyg, intressanta linjer, vävt tyg.

Interesting lines

Interesting lines

Since its release in 2013, this skirt has been very popular in the Swedish sewing community, making rounds and rounds. It was finally time for me to jump on that bandwagon. And what a fun bandwagon it was! This skirt was so much fun to sew with the pockets, the gathers, the topstitching and the fabric was a dream to work with it, behaved very well and also took well to pressing.

Sedan Jenny Hellström släppte sin bok Sy! Från hood till skjortklänning har denna kjol varit väldigt populär hos svenska synördar. Nu var det äntligen dags för mig att hoppa på det tåget. Och vilket kul tåg det var! Jag hade riktigt roligt när jag sydde denna kjol, med fickorna, rynket, stickningarna och tyget som var underbart att arbeta med, det skötte sig bra och blev snyggt när det pressades.

Olga skirt

This fabric probably also accounts for the shortest time spent in my stash. It is a thin denim I fell in love with the second Stoff och Stil’s spring collection was released. I bought it, with the intention of making an Olga, and here she is, just a few weeks later and the fabric has already turned into a skirt. The pockets are lined with and patterned cotton fabric since I didn’t buy enough of the denim and the star buttons (more love!) was bought for an idea that was never realized.

Tyget vinner också tävlingen för att ha tillbringat kortast tid i mitt förråd. Det är ett tunt denimtyg som jag blev kär i direkt när Stoff och stil släppte sin vårkollektion. Jag köpte det med intentionen att sy en Olga och här är hon, bara några veckor senare har tyget förvandlats till en kjol. Fickorna är fodrade med ett tryckt bomullstyg eftersom jag köpte lite för lite av denimet och stjärnknapparna (mer kärlek!) köpte jag till en idé som aldrig förverkligades.

Up the skirt shot of Minnie courtesy of Erika who wanted in on the Picture (I cropped her out)

Up the skirt shot of Minnie courtesy of Erika who wanted in on the Picture (I cropped her out)

As you can see from the line drawing, the skirt is supposed to have a ruffle at the bottom. While I’m not normally a frills and ruffle person, I thought that I might get away with it due to the simple fabric (not a bad thing). Plus most versions I’ve seen features the ruffle and they have looked good. So, I sewed plenty of basting, gathered, attached the ruffle, spent time taking out the basting. Just as an FYI I can tell you that the ruffle had a circumference of 2.4 metres. Once I tried the skirt on, ruffle and all, I felt like I should braid my hair and run down a grass hill Little House on the Prairie style. Especially when I went downstairs and the ruffle swooshed around my legs. Not pretty. My husband actually didn’t think it was that bad, but I didn’t like it so I took the whole thing out. Cutting it out, since the denim is lightweight I knew the ripper would damage it anyway and I would have to even it out. It was later hemmed with some light blue bias tape I had laying around. Perfect match!

Av den tekniska ritningen kan en se att kjolen ska ha en volang längst ner. Normalt är jag inte så mycket för volanger och annat pynt, men jag tänkte att med detta enkla tyg (inte en dålig sak) kunde det kanske fungera. Dessutom har de flesta versioner jag har sett haft volangen och sett bra ut. Så jag tråcklade massor, rynkade, sydde fast volangen och sprättade tråckelstygnen. Som information kan jag berätta att volangens omkrets är 2,4 meter. När jag väl provade kjolen, med volang och allt, kände jag mig som att jag borde fläta håret och springa nerför en gräskulle i sann Lilla huset på prärien-anda. Speciellt när jag gick nerför trappan och volangen hoppade runt min ben. Inte snyggt. Min man tyckte faktiskt inte att det såg så dåligt ut, men jag gillade inte den, såg jag tog bort hela volangen. Jag klippte bort den eftersom denimet var så tunt att sprättare skulle ändå ha skadat det och jag hade varit tvungen att klippa bort de skadade bitarna. Istället fållade jag kjolen med lite ljusblå snedslå som låg här hemma. Perfekt matchning!

Pocket detail

Pocket detail

If I hadn’t been made clear I totally love this skirt and I can see why it’s such a big hit. The fabric I chose was a perfect pairing and the stars are just right. I was so happy with this skirt that I want to buy the same material so I can replicate it should my body change or the fabric tear. Would that be crazy? (It might not be totally serious, but it says something about how much I like this skirt)

Om det inte har framgått så älskar jag denna kjol och jag förstår varför den är så populär. Tyget jag valde var en perfekt matchning och stjärnorna är helt rätt. Jag är så nöjd med denna kjol att jag funderade om jag skulle köpa en uppsättning till av materialet så jag skulle kuna kopiera den om min kropp ändras eller om tyget slits sönder. Är det helt galet? (Det kanske inte är helt seriöst, men det säger lite om hur mycket jag gillar kjolen)

While it wasn’t on my original spring plan, I had two open spots left to make up six garments, so this is one of my additions. Chances are I will live in this skirt all spring and summer!

Den var inte på min originalplan för våren, men jag hade två öppna platser upp till sex plagg, denna är ett av mina tillägg. Det är stor sannolikhet att jag kommer att bo i denna kjol till våren och sommaren!

 

Pattern: Olga skirt from Sy! Från hood till skjortklänning by Jenny Hellström
Fabric: Lightweight denim, Stoff och stil. Cotton weave for pocket facing
Notions: Invisible zipper, interfacing, Pants hook and eye, Star buttons, cotton bias tape.

Mönster: Olga kjol från Sy! Från hood till skjortklänning av Jenny Hellström
Tyg: Tunt denim, Stoff och Still. Tryckt bomullsväv till fickfoder.
Sybehör: Osynligt blixtlås, byxhäktor, stjärnknappar, bomullssnedslå.

 

Creation: Knit Wrap Top

IMG_0924[1]

As you may have noticed I don’t knit. There is no trace of a knitted piece of yarn anywhere on this blog. Growing up my mum and grandmother used to knit a lot, both of them also sewed, but it is as knitters I mainly remember them, especially my mum. She always had a knitting project ongoing. She tried to teach me when I was younger, but it didn’t stick. It just wasn’t for me.

Som kanske har märkts i bloggen så stickar jag inte. Det finns inget spår av en bit stickad garn någonstans här. När jag var liten stickade min mamma och mormor mycket, de sydde också, men det är som stickerskor jag minns dem, speciellt min mamma. Hon hade alltid ett projekt på stickorna. Hon försökte lära mig när jag var yngre, men det fastnade inte. Stickning var inte för mig.

 

IMG_0937[1]This post is not about a revelation that I now knit. No! Rather this post is trying to find alternatives to knitting. My not knitting has left to some gaps in my wardrobe, I am missing clothes to snuggle up in, to keep me warm and cozy during the winter months. Last year, or if it was the year before, I bought this thin knit fabric with the intention of sewing knitwear. Even though I was in the middle of sewing my spring plan, I took a break to sew this as the weather in early March wasn’t exactly screaming spring. It was screaming “you need cozy knitwear”. Plus after making a few complicated garments (skirt, jacket) I needed a palate cleanser.

Detta inlägg handlar inte om att jag nu sticker. Nej! Detta inlägg handlar snarare om att hitta alternativ till att sticka. Att jag inte stickar har lämnat en del hål i min garderob, jag saknar kläder att mysa i, att hålla mig varm under vintermånaderna. Förra året, eller om det var året innan dess, köpte jag detta tunnstickade tyg med avsikten att sy mig stickade plagg. Och nu, mitt i vårplanen, tog jag en paus för att sy denna tröja eftersom vädret i tidiga mars inte sade vår. Det sade snarare att jag behövde mysiga stickade plagg. Dessutom efter några komplicerade plagg ville jag göra något enkelt (kjol, jacka).

IMG_0935[1]

My wishes for this creation were quick and easy. I looked through my pattern collection and decided on this wrap knit top from the book Burdastyle Wardrobe Essentials. It was easy to sew, but beware, it is a fabric hog since the front pieces also form the yoke and, furthermore, are self-faced. The self-facing also gave me some trouble. Early on you are told to finish the facing edge and fold them down, basting them in place about 4 cm from the fold. Then they are sewn in place, forming the back yoke and then nothing more is stated. Are we supposed to leave the basting in? Would that look pretty? I removed the basting stitches and find myself having to readjust the top when I put it on. The facings stay put when I wear it, I just found the construction odd.

Mina önskemål var snabbt och enkelt. Jag tittade igenom min mönstersamling och valde denna omlottopp från Burdastyle Wardrobe Essentials. Den var lätt och snabb att sy, men åt massa tyg eftersom framstyckena både formar oket bak och dessutom innehåller fodringarna. Dessa fodringar gav mig lite bekymmer. Tidigt i konstruktionen så sicksackar en fodringskanten och viker ner dem, tråcklar 4 cm från vikningen. Sen sys stycket ihop, formar det bakre oket och sen händer inget mer. Ska tråcklingen lämnas kvar? Blir det snyggt? Jag tog bort tråcklingen och nu måste jag rätta till dem när jag tar på toppen. Fodringarna ligger som de ska när jag bär toppen, men jag tyckte bara att konstruktionen var konstig.

I did an undercut after Christmas. Love it!

I did an undercut after Christmas. Love it!

This top fills a wardrobe gap for me and it’s nice and warm. I see myself out in the woods talking spring walks in this top. I will also find more knitted fabrics and make more knitwear.

Denna topp fyller ett garderobshål och den är varm och skön. Jag ser mig i den i skogen under vårpromenader. JAg tänker också hitta mer stickat tyg och utöka denna del av garderoben.

Fabric: Knitted fabric from Stoff och Stil
Pattern: Burdastyle 2011-11-114

Tyg: Tunnstickat från Stoff och Stil
Mönster: Burdastyle 2011-11-114

 

 

Creation: Tiramisu Top

For my spring plan I wanted a t-shirt-like top, without its being an actual t-shirt. I had stumbled across M1khaela’s alteration of Cake’s Tiramisu dress into a top. The Tiramisu dress went rounds around sewing blogs and I bought the pattern a few years ago, but I’ve never sewn it, probably due to a combination of the massive amount of fabric it takes (anything over 2 m is “massive” in my book) and the unusual sizing system. This meant that I didn’t know what to expect in terms of fit and to spend a “massive amount” of fabric of something I didn’t know how it would fit was off-putting. Seeing M1khaela’s version was a good compromise.

Till min vårplan ville jag ha en t-shirt-liknande topp, utan att det var en t-shirt. Jag hade sett M1khaelas ändring av Cakes Tiramisu-klänning till en topp. Tiramisu har gjort vändor i sybloggarna och jag köpte mönstret för några år sedan, men har aldrig sytt det, antagligen en kombination av att det krävs mängder av tyg (allt över 2m är ”mängder” för mig) och det ovanliga storleksystemet. Detta innebar att jag inte visste vad jag kunde vänta mig utifrån passform och jag gillade inte idén att lägga ”mängder” tyg på något som jag inte visste hur det skulle passa. M1khaelas version var en bra kompromiss.

Tiramisu Top (3)

I’m not very familiar with knit fabrics. Stoff och Stil mostly carry heavier cotton and/or polyester knits, sometimes with extra lycra. I feel that they are sometimes too heavy for t-shirts, especially those that are to be worn I warmer weather. On one of my trips I came across this cotton single jersey and liked the feel and weight of it so I decided to test it.

Jag är inte jättebra på trikåtyger. Stoff och stil tycker jag mest har tunga bomulls- och/eller polyestertrikåer, ibland med extra lycra. Jag tycker att de känns för tunga för t-shirtar, speciellt dem som ska bäras i varmare väder. Vid ett av mina besök hittade jag detta singeljersey i bomull och jag gillade både hur det kändes och vikten, så jag köpte för att testa.

To be honest I didn’t enjoy working with the Tiramisu pattern and the final garment isn’t as it’s supposed to be. I chose the 35D, despite my high bust measurement suggesting I should do a 30, but if I did a 30 my full bust measurement was off the chart, so I compromised. I don’t know if this was what caused my fitting issues. When I aligned the center fronts, I found the cut to be lower than indicated and the gathers were not in the right place. After a lot of basting and fiddling with fit I ignored the gathers and let the shape of the top come from the stretchy quality of the fabric instead of shaping. It’s not perfect, but it was the best I managed to do as to get the right fit and not have a too low cut cleavage as I don’t want to wear anything underneath.

För att vara ärlig så gillade jag inte att arbeta med Tiramisu-mönstret och slutproduktionen är inte såsom det är tänkt att vara. Jag valde 35D, trots att mitt höga bystmått sade 30, men om jag gjorde 30 så var det vanliga bystmåttet inte med, jag kompromissade. Jag vet inte om det var detta som orsakade mina problem med passformen. När jag matchade mitt fram, tyckte jag att urringingen var djupare än vad den tekniska ritningen visade och rynket var inte på rätt ställe. Efter massa tråcklande och försök att få toppen att passa, valde jag att ignorera rynkningen och låta toppens form komma från tygets stretchegenskaper istället för att forma det. Det är inte perfekt, men det var det bästa jag kunde åstadkomma för att få en bra passform och samtidigt inte ha en för djup ringning, eftersom jag inte vill bära något under.

Tiramisu Top (5)

I am aware that the instructions for Cake patterns are written with a beginner in mind. But it was something about the writing voice that didn’t appeal to me. I can’t quite put my finger on it, but I’m noticing that lately I prefer short, concise instructions over too detailed instructions. I’m at that point in my sewing where I don’t need to be told every time when to finish and press a seam, I know when to do it. Right now I just want to be told the order in which the seams go together and a bit more details at harder part, if not then I have a good reference book and, of course, the whole internet at my disposal. While I understand the need for detailed instructions I now know that they are not for me anymore.

Jag är medveten om att Cakes instruktioner är skriva för nybörjare. Men något i dem tilltalade inte mig. Jag kan inte sätta fingret på det, men på sistone har jag märkt att jag föredrar kortfattade instruktioner över de med många detaljer. Jag har nått till en punkt i min sömnad där jag inte behöver veta varje gång jag ska sicksacka och pressa en söm, jag vet när det ska göras. Nu vill jag bara att instruktionerna ska berätta i vilken ordning sömmarna ska sys, kanske lite mer detaljer för svårare delar, om inte så jag har en bra referensbok och, givetvis, hela internet till min förfogan. Jag förstår att det finns en efterfrågan på detaljerade instruktioner, men jag vet också att de är inte för mig längre.

At first glance over reviews of the Tiramisu dresses, it seems as most are positive and recommend the pattern. However, when I went deeper into them, it seemed like many people didn’t get a good “out of the envelope”-fit, but were quite happy with the fit after some tweakin. Still, the final fit of the dresses were attributed to the pattern. Like Peeta Mellark* I find myself asking “Real or not real?” when trying to judge whether good fit results is an outcome of the pattern or of personal alterations.

Vid första anblicken av recensioner av Tiramisu, verkar många positiva sådana och nästan alla rekommenderar mönstret. Men när jag gjorde en djupdykning in i dem, verkade som om många inte alls fick en bra passform direkt, utan var nöjda först efter manipulation av bitarna. Oftast så var det dock mönstret som tillskrevs den bra passformen. Likt Peeta Mellark* frågar jag mig själv ”sant eller inte sant?” när jag försöker bedöma om bra passform beror på mönstret eller personliga ändringar.

In the end I like the shape of the top on me and I love the fabric, but if I were to recreate it, I doubt I would use the Tiramisu pattern. One detail I did like about the pattern was the stripe placements lines, such an easy way to get good results. But, aside from the yummy Italian dessert, I don’t see any Tiramisus in my future. And while I do see cake, I just don’t see the pattern kind. It’s just not for me and the Cake collection doesn’t entice me so much that I will get around to learning their custom sizing system. There are other patterns for me.

I slutänden gillar jag toppens siluett på mig och jag älskar tyget, men om jag skulle återskapa den tvivlar jag på att jag skulle använda Tiramisu-mönstret. En sak som jag gillade med mönstret var riktlinjen för att placera ränder, ett så enkelt sätt att få bra resultat. Men, förutom den goda italienska desserten, ser jag inga Tiramisuer i min framtid. Och fast jag ser mer kakor ser jag inte mönstervarianten. Det är inte för mig och Cakes kollektion lockar mig inte tillräckligt för att jag ska orka lära mig deras storlekssystem. Det finns andra mönster för mig.

*I’ve currently read The Hunger Games Trilogy and loving it! I’m always a bit behind on book and movie trends (expect Twilight, actually, but that’s a different story). Apparently I’m also a bit behind on sewing trends as I am just now sewing up the Tiramisu pattern. Ah, well, it doesn’t bother me at all.

*Jag har precis läst Hungerspelstrilogin och älskar den! Jag är alltid lite efter med bok- och filmtrender (förutom Twilight, faktiskt, men det är en annan historia). Uppenbarligen är jag också lite efter sytrenderna eftersom jag just nu har sytt Tiramisu. Jaja, det stör inte mig.