Creation: Tiramisu Top

For my spring plan I wanted a t-shirt-like top, without its being an actual t-shirt. I had stumbled across M1khaela’s alteration of Cake’s Tiramisu dress into a top. The Tiramisu dress went rounds around sewing blogs and I bought the pattern a few years ago, but I’ve never sewn it, probably due to a combination of the massive amount of fabric it takes (anything over 2 m is “massive” in my book) and the unusual sizing system. This meant that I didn’t know what to expect in terms of fit and to spend a “massive amount” of fabric of something I didn’t know how it would fit was off-putting. Seeing M1khaela’s version was a good compromise.

Till min vårplan ville jag ha en t-shirt-liknande topp, utan att det var en t-shirt. Jag hade sett M1khaelas ändring av Cakes Tiramisu-klänning till en topp. Tiramisu har gjort vändor i sybloggarna och jag köpte mönstret för några år sedan, men har aldrig sytt det, antagligen en kombination av att det krävs mängder av tyg (allt över 2m är ”mängder” för mig) och det ovanliga storleksystemet. Detta innebar att jag inte visste vad jag kunde vänta mig utifrån passform och jag gillade inte idén att lägga ”mängder” tyg på något som jag inte visste hur det skulle passa. M1khaelas version var en bra kompromiss.

Tiramisu Top (3)

I’m not very familiar with knit fabrics. Stoff och Stil mostly carry heavier cotton and/or polyester knits, sometimes with extra lycra. I feel that they are sometimes too heavy for t-shirts, especially those that are to be worn I warmer weather. On one of my trips I came across this cotton single jersey and liked the feel and weight of it so I decided to test it.

Jag är inte jättebra på trikåtyger. Stoff och stil tycker jag mest har tunga bomulls- och/eller polyestertrikåer, ibland med extra lycra. Jag tycker att de känns för tunga för t-shirtar, speciellt dem som ska bäras i varmare väder. Vid ett av mina besök hittade jag detta singeljersey i bomull och jag gillade både hur det kändes och vikten, så jag köpte för att testa.

To be honest I didn’t enjoy working with the Tiramisu pattern and the final garment isn’t as it’s supposed to be. I chose the 35D, despite my high bust measurement suggesting I should do a 30, but if I did a 30 my full bust measurement was off the chart, so I compromised. I don’t know if this was what caused my fitting issues. When I aligned the center fronts, I found the cut to be lower than indicated and the gathers were not in the right place. After a lot of basting and fiddling with fit I ignored the gathers and let the shape of the top come from the stretchy quality of the fabric instead of shaping. It’s not perfect, but it was the best I managed to do as to get the right fit and not have a too low cut cleavage as I don’t want to wear anything underneath.

För att vara ärlig så gillade jag inte att arbeta med Tiramisu-mönstret och slutproduktionen är inte såsom det är tänkt att vara. Jag valde 35D, trots att mitt höga bystmått sade 30, men om jag gjorde 30 så var det vanliga bystmåttet inte med, jag kompromissade. Jag vet inte om det var detta som orsakade mina problem med passformen. När jag matchade mitt fram, tyckte jag att urringingen var djupare än vad den tekniska ritningen visade och rynket var inte på rätt ställe. Efter massa tråcklande och försök att få toppen att passa, valde jag att ignorera rynkningen och låta toppens form komma från tygets stretchegenskaper istället för att forma det. Det är inte perfekt, men det var det bästa jag kunde åstadkomma för att få en bra passform och samtidigt inte ha en för djup ringning, eftersom jag inte vill bära något under.

Tiramisu Top (5)

I am aware that the instructions for Cake patterns are written with a beginner in mind. But it was something about the writing voice that didn’t appeal to me. I can’t quite put my finger on it, but I’m noticing that lately I prefer short, concise instructions over too detailed instructions. I’m at that point in my sewing where I don’t need to be told every time when to finish and press a seam, I know when to do it. Right now I just want to be told the order in which the seams go together and a bit more details at harder part, if not then I have a good reference book and, of course, the whole internet at my disposal. While I understand the need for detailed instructions I now know that they are not for me anymore.

Jag är medveten om att Cakes instruktioner är skriva för nybörjare. Men något i dem tilltalade inte mig. Jag kan inte sätta fingret på det, men på sistone har jag märkt att jag föredrar kortfattade instruktioner över de med många detaljer. Jag har nått till en punkt i min sömnad där jag inte behöver veta varje gång jag ska sicksacka och pressa en söm, jag vet när det ska göras. Nu vill jag bara att instruktionerna ska berätta i vilken ordning sömmarna ska sys, kanske lite mer detaljer för svårare delar, om inte så jag har en bra referensbok och, givetvis, hela internet till min förfogan. Jag förstår att det finns en efterfrågan på detaljerade instruktioner, men jag vet också att de är inte för mig längre.

At first glance over reviews of the Tiramisu dresses, it seems as most are positive and recommend the pattern. However, when I went deeper into them, it seemed like many people didn’t get a good “out of the envelope”-fit, but were quite happy with the fit after some tweakin. Still, the final fit of the dresses were attributed to the pattern. Like Peeta Mellark* I find myself asking “Real or not real?” when trying to judge whether good fit results is an outcome of the pattern or of personal alterations.

Vid första anblicken av recensioner av Tiramisu, verkar många positiva sådana och nästan alla rekommenderar mönstret. Men när jag gjorde en djupdykning in i dem, verkade som om många inte alls fick en bra passform direkt, utan var nöjda först efter manipulation av bitarna. Oftast så var det dock mönstret som tillskrevs den bra passformen. Likt Peeta Mellark* frågar jag mig själv ”sant eller inte sant?” när jag försöker bedöma om bra passform beror på mönstret eller personliga ändringar.

In the end I like the shape of the top on me and I love the fabric, but if I were to recreate it, I doubt I would use the Tiramisu pattern. One detail I did like about the pattern was the stripe placements lines, such an easy way to get good results. But, aside from the yummy Italian dessert, I don’t see any Tiramisus in my future. And while I do see cake, I just don’t see the pattern kind. It’s just not for me and the Cake collection doesn’t entice me so much that I will get around to learning their custom sizing system. There are other patterns for me.

I slutänden gillar jag toppens siluett på mig och jag älskar tyget, men om jag skulle återskapa den tvivlar jag på att jag skulle använda Tiramisu-mönstret. En sak som jag gillade med mönstret var riktlinjen för att placera ränder, ett så enkelt sätt att få bra resultat. Men, förutom den goda italienska desserten, ser jag inga Tiramisuer i min framtid. Och fast jag ser mer kakor ser jag inte mönstervarianten. Det är inte för mig och Cakes kollektion lockar mig inte tillräckligt för att jag ska orka lära mig deras storlekssystem. Det finns andra mönster för mig.

*I’ve currently read The Hunger Games Trilogy and loving it! I’m always a bit behind on book and movie trends (expect Twilight, actually, but that’s a different story). Apparently I’m also a bit behind on sewing trends as I am just now sewing up the Tiramisu pattern. Ah, well, it doesn’t bother me at all.

*Jag har precis läst Hungerspelstrilogin och älskar den! Jag är alltid lite efter med bok- och filmtrender (förutom Twilight, faktiskt, men det är en annan historia). Uppenbarligen är jag också lite efter sytrenderna eftersom jag just nu har sytt Tiramisu. Jaja, det stör inte mig.

Advertisement

6 thoughts on “Creation: Tiramisu Top

  1. I think you hit the nail on the head with the bust adjustment issue. I like the finished product for 2 of the 3 things I’ve made with this pattern, but it did take a lot of tweaking. I think I’d use the skirt portion again, but the top of the last one soured the appeal for me.

    1. I was just so surprised that many people seemed so happy with the fit on this and then when I read between the lines it was clear that it wasn’t smooth sailing. I’ll still wear the top though, although it’s not perfect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s