Category Archives: Cake Patterns

2016 Spring Plan Completed

Spring has sprung! Or has it? My spring plan is now complete and I find that I can hardly wear any of the pieces. Apparently in my mind spring is warm; bare legs and light jackets. Are you surprised when I say it’s not? I have learnt my lesson for next year, spring is not warm, spring is not bare legs and light jackets.

Våren är här! Eller är den? Min vårplan är nu komplett och jag inser att jag inte än kan bära något av plaggen. I mitt sinne är våren uppenbarligen varm med bara ben och tunna jackor. Det är inte så överraskande när jag säger att så är icke fallet. Jag har lärt mig en läxa till nästa års plan: våren är inte varm, våren är inte bara ben och tunna jackor.

Helena 2016 vårplan
The plan

Although I’m still awaiting my warmer spring, my spring plan is completed. The plan I presented back in January had four pieces, the finished plan has five pieces and I never did sew that Taffy. What can I say, bias cut scares me. Viscose also scares me with its perpetual shifting, so combining those two was a mountain far too high for me to climb. But I still have five other pieces to mix and match for a springtime look.

Även om jag fortfarande väntar på min varma vår så är min vårplan klar. Planen som jag presenterade i januari hade fyra plagg, den färdiga planen har fem och jag sydde visst aldrig Taffy. Jag kan inte säga mer än att skrådden skrämmer mig. Viskos skrämmer också mig med sitt eviga glidande, en kombination av de två blev ett för högt hinder att ta mig över. Men jag har fortfarande fem plagg att mixa för en vårlook.

White Tiger Jacket: This jacket has still to see the light of day, but I’m counting the days (or the temperature) until I can wear it. I hope the jacket won’t feel like too much when I do wear it since I’m very proud of it.

Vit tigerjacka: Denna jacka har inte burits men jag räknar dagarna och graderna tills jag kan ha den. Jag hoppas att jag inte kommer att känna att jackan är ”för mycket” när jag väl bär den eftersom jag är stolt över den.

Aqua Skirt: I haven’t worn this skirt either, but I’m thinking it could work with tights as well as bare legs. It’s flattering and practical and my guess is that it will see high rotation. Somehow, if I can’t wear a garment hot off the sewing machine it falls back into needing a special moment to be worn. I never know what I’m waiting for.
Aquakjol: Jag har inte burit denna kjol heller, men den borde funka med strumpbyxor lika bra som med bara ben. Den är smickrande och praktiskt och jag gissar att den kommer att bäras mycket. På nåt sätt, om jag inte bär ett plagg direkt när det är nytt faller det in i att behöva ett speciellt tillfälle. Jag vet aldrig vad jag väntar på.

Tiramisu top: I like that I sewed a casual knit top, but with all my fitting issues it doesn’t look as I imagined it. I love the fabric I used, so I hope I will feel comfortable in it when I wear it.
Tiramisu-topp: Jag gillar att jag fick med ett lite ledigare trikåplagg, men med alla bekymmer jag hade så ser den inte riktigt ut som jag tänkte mig. Jag älskar tyget, så jag hoppas att jag känner mig bekväm i den när jag bär den.

Olga Skirt: Love, love, love! This has been worn and I love the fabric and lines of the skirt. This will be worn until it rips in pieces and that will be a very sad day.
Olga-kjol: Kärlek! Denna har burits många gånger och jag älskar tyget och linjerna i kjolen. Denna kommer jag nog att bära tills den faller i bitar, vilket kommer att bli sorgligt.

90s Blouse: I have come to the realization that I am not a bold print person. I prefer solids and texture and if I have prints they must be small scale. Like this blouse. I wanted a casual blouse and this one fits the bill. It is still a bit stiff, but I’m hoping it will get softer and smoother with wear and wash.
90-talsblus: Jag har insett att jag är inte en person för stora, starka mönster. Jag föredrar enfärgat och om jag ska ha mönstrat ska det vara småmönstrat. Som denna blus. Jag ville ha en ledig blus, vilket denna passar in på. Den är lite stel, men jag hoppas att den mjukar upp lite när jag bär och tvättar den.

photo-collage-maker_ibsncv.png.png
The garments

In addition to these planned garments I have also done some non-planned sewing. In February The Monthly Stitch’s theme was UFO Showdown so I took the opportunity to finish two skirts lingering around (Leaf skirt, Jade Skirt). A skirt is also what I’ll be sewing for half of April’s theme of Flower Power. Needless to say, when I’m planning my summer sewing I will not sew skirts. The idea is to continue building so my summer pieces can be worn with these spring pieces. (and dresses. Summer needs dresses).

Förutom dessa planerade plagg har jag också sytt lite oplanerat. I februari var temat i The Monthly Stitch UFO (ofärdiga plagg) so jag tog tillfället i akt att färdigställa två kjolar som låg här (Bladkjolen, Jade-kjol). Jag kommer också att sy en kjol till hälften av aprils tema Flower Power. När jag planerar min sommarsömnad kommer jag inte ha med kjolar. Tanken är att fortsätta bygga så att sommarplaggen kan bäras med dessa vårplagg. (och klänningar. Sommar betyder klänningar).

I’m pleased with my new additions and the fact that they mix and match, so all I need now is warmer weather!

Jag är nöjd med mina nya tillskott och faktumet att de matchar så bra, nu behöver jag bara varmare väder!

Advertisement

Creation: Tiramisu Top

For my spring plan I wanted a t-shirt-like top, without its being an actual t-shirt. I had stumbled across M1khaela’s alteration of Cake’s Tiramisu dress into a top. The Tiramisu dress went rounds around sewing blogs and I bought the pattern a few years ago, but I’ve never sewn it, probably due to a combination of the massive amount of fabric it takes (anything over 2 m is “massive” in my book) and the unusual sizing system. This meant that I didn’t know what to expect in terms of fit and to spend a “massive amount” of fabric of something I didn’t know how it would fit was off-putting. Seeing M1khaela’s version was a good compromise.

Till min vårplan ville jag ha en t-shirt-liknande topp, utan att det var en t-shirt. Jag hade sett M1khaelas ändring av Cakes Tiramisu-klänning till en topp. Tiramisu har gjort vändor i sybloggarna och jag köpte mönstret för några år sedan, men har aldrig sytt det, antagligen en kombination av att det krävs mängder av tyg (allt över 2m är ”mängder” för mig) och det ovanliga storleksystemet. Detta innebar att jag inte visste vad jag kunde vänta mig utifrån passform och jag gillade inte idén att lägga ”mängder” tyg på något som jag inte visste hur det skulle passa. M1khaelas version var en bra kompromiss.

Tiramisu Top (3)

I’m not very familiar with knit fabrics. Stoff och Stil mostly carry heavier cotton and/or polyester knits, sometimes with extra lycra. I feel that they are sometimes too heavy for t-shirts, especially those that are to be worn I warmer weather. On one of my trips I came across this cotton single jersey and liked the feel and weight of it so I decided to test it.

Jag är inte jättebra på trikåtyger. Stoff och stil tycker jag mest har tunga bomulls- och/eller polyestertrikåer, ibland med extra lycra. Jag tycker att de känns för tunga för t-shirtar, speciellt dem som ska bäras i varmare väder. Vid ett av mina besök hittade jag detta singeljersey i bomull och jag gillade både hur det kändes och vikten, så jag köpte för att testa.

To be honest I didn’t enjoy working with the Tiramisu pattern and the final garment isn’t as it’s supposed to be. I chose the 35D, despite my high bust measurement suggesting I should do a 30, but if I did a 30 my full bust measurement was off the chart, so I compromised. I don’t know if this was what caused my fitting issues. When I aligned the center fronts, I found the cut to be lower than indicated and the gathers were not in the right place. After a lot of basting and fiddling with fit I ignored the gathers and let the shape of the top come from the stretchy quality of the fabric instead of shaping. It’s not perfect, but it was the best I managed to do as to get the right fit and not have a too low cut cleavage as I don’t want to wear anything underneath.

För att vara ärlig så gillade jag inte att arbeta med Tiramisu-mönstret och slutproduktionen är inte såsom det är tänkt att vara. Jag valde 35D, trots att mitt höga bystmått sade 30, men om jag gjorde 30 så var det vanliga bystmåttet inte med, jag kompromissade. Jag vet inte om det var detta som orsakade mina problem med passformen. När jag matchade mitt fram, tyckte jag att urringingen var djupare än vad den tekniska ritningen visade och rynket var inte på rätt ställe. Efter massa tråcklande och försök att få toppen att passa, valde jag att ignorera rynkningen och låta toppens form komma från tygets stretchegenskaper istället för att forma det. Det är inte perfekt, men det var det bästa jag kunde åstadkomma för att få en bra passform och samtidigt inte ha en för djup ringning, eftersom jag inte vill bära något under.

Tiramisu Top (5)

I am aware that the instructions for Cake patterns are written with a beginner in mind. But it was something about the writing voice that didn’t appeal to me. I can’t quite put my finger on it, but I’m noticing that lately I prefer short, concise instructions over too detailed instructions. I’m at that point in my sewing where I don’t need to be told every time when to finish and press a seam, I know when to do it. Right now I just want to be told the order in which the seams go together and a bit more details at harder part, if not then I have a good reference book and, of course, the whole internet at my disposal. While I understand the need for detailed instructions I now know that they are not for me anymore.

Jag är medveten om att Cakes instruktioner är skriva för nybörjare. Men något i dem tilltalade inte mig. Jag kan inte sätta fingret på det, men på sistone har jag märkt att jag föredrar kortfattade instruktioner över de med många detaljer. Jag har nått till en punkt i min sömnad där jag inte behöver veta varje gång jag ska sicksacka och pressa en söm, jag vet när det ska göras. Nu vill jag bara att instruktionerna ska berätta i vilken ordning sömmarna ska sys, kanske lite mer detaljer för svårare delar, om inte så jag har en bra referensbok och, givetvis, hela internet till min förfogan. Jag förstår att det finns en efterfrågan på detaljerade instruktioner, men jag vet också att de är inte för mig längre.

At first glance over reviews of the Tiramisu dresses, it seems as most are positive and recommend the pattern. However, when I went deeper into them, it seemed like many people didn’t get a good “out of the envelope”-fit, but were quite happy with the fit after some tweakin. Still, the final fit of the dresses were attributed to the pattern. Like Peeta Mellark* I find myself asking “Real or not real?” when trying to judge whether good fit results is an outcome of the pattern or of personal alterations.

Vid första anblicken av recensioner av Tiramisu, verkar många positiva sådana och nästan alla rekommenderar mönstret. Men när jag gjorde en djupdykning in i dem, verkade som om många inte alls fick en bra passform direkt, utan var nöjda först efter manipulation av bitarna. Oftast så var det dock mönstret som tillskrevs den bra passformen. Likt Peeta Mellark* frågar jag mig själv ”sant eller inte sant?” när jag försöker bedöma om bra passform beror på mönstret eller personliga ändringar.

In the end I like the shape of the top on me and I love the fabric, but if I were to recreate it, I doubt I would use the Tiramisu pattern. One detail I did like about the pattern was the stripe placements lines, such an easy way to get good results. But, aside from the yummy Italian dessert, I don’t see any Tiramisus in my future. And while I do see cake, I just don’t see the pattern kind. It’s just not for me and the Cake collection doesn’t entice me so much that I will get around to learning their custom sizing system. There are other patterns for me.

I slutänden gillar jag toppens siluett på mig och jag älskar tyget, men om jag skulle återskapa den tvivlar jag på att jag skulle använda Tiramisu-mönstret. En sak som jag gillade med mönstret var riktlinjen för att placera ränder, ett så enkelt sätt att få bra resultat. Men, förutom den goda italienska desserten, ser jag inga Tiramisuer i min framtid. Och fast jag ser mer kakor ser jag inte mönstervarianten. Det är inte för mig och Cakes kollektion lockar mig inte tillräckligt för att jag ska orka lära mig deras storlekssystem. Det finns andra mönster för mig.

*I’ve currently read The Hunger Games Trilogy and loving it! I’m always a bit behind on book and movie trends (expect Twilight, actually, but that’s a different story). Apparently I’m also a bit behind on sewing trends as I am just now sewing up the Tiramisu pattern. Ah, well, it doesn’t bother me at all.

*Jag har precis läst Hungerspelstrilogin och älskar den! Jag är alltid lite efter med bok- och filmtrender (förutom Twilight, faktiskt, men det är en annan historia). Uppenbarligen är jag också lite efter sytrenderna eftersom jag just nu har sytt Tiramisu. Jaja, det stör inte mig.

Creation: Cake Tee

Happy  first birthday to The Monthly Stitch! I may have just joined in June for Indie month and have only posted once, but I wanted in on the celebrations as well. We were tasked to sew Cake, in any interpertation we wished.

Starry Cake Tee (1)
Comfy casual Tee

I decided to use the opportunity to break my Cake virginity, by sewing the free Tee pattern. I had never sewed a Cake pattern before and being on team FBA I was intriguied by the sizing system (I have the Tiramisu pattern in my stash, but haven’t sewn it…yet). For this pattern you base the shoulders and sleeves on bust width and then you choose your own length and hip measurements and play connect the dots. Ah, childhood memories. After a Twitter exchange with Steph of Cake, I decided to take in the side seams a bit, so the Tee would get some more shape and not just being straight from bust to hip. I was a bit worried about the fabric bunching up under the arm, but it wasn’t that bad.

No fabric bunching!
No fabric bunching!

Speaking of the fabric, this one is lovely, let me tell you! It’s a cotton jersey from Stoff och Stil’s organic collection in cotton and lycra (too bad the other fabrics from the collection are quite juvenile). It is incredibly soft to wear and a joy to work with now that I’ve mastered the overlocker to the extent where I can actually use it (still need to learn about thread tension and differential feeding better). I usually don’t wear t-shirts to work, but hey there are weekends too and this t-shirt will be perfect for lounging around the house, chasing the kids around. Plus I’ve already established that I need to up my lounging wear.

Finished with hem band at the bottom
Finished with hem band at the bottom

I enjoyed the customable aspect of the pattern. I made the v-neck and was a bit confused by the instructions to do it, mine ended up way wrong. I don’t know if the instructions are lacking or I was just lost in translation (even though I’m pretty fluent in English, sometimes I get lost). But still I liked the pattern and it is perfect for using small pieces of jersey. It is also possible that the Tee might be a little too tight on me, but I don’t mind. I wore it to the kids’ pre-school when I visited with Little E and the kids there didn’t seem to mind either.